TRANG CHỦ QUY ĐỊNH - QUY CHẾ TIN TỨC NHÂN SỰ GÓP Ý TÌM KIẾM
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
Giới Thiệu P.ĐÀO TẠO
Tuyển sinh
Tốt nghiệp
Kế hoạch đào tạo
Chương trình đào tạo
Thời khóa biểu
Danh Sách Thi
Kết quả học tập
Liên kết đào tạo
Thông báo
Tài liệu học tập
Hoạt động phong trào
 
Tin Tức
- Luật BHYT sửa đổi & bổ sung có hiệu lực từ 2015
- Xem lịch thi tất cả các khóa
Để xem lịch thi kết thúc học phần, vào mục Thời khóa biểu trên Web pdaotao.duytan.edu.vn
- Xem lịch học khóa K17-K18
 Vào liên kết này để xem: http://courses.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css);
- Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020
Thủ tướng vừa phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020" với mục tiêu tổng quát đến năm 2020, nền GD được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng GD được nâng cao một cách toàn diện.
@import url(/css/example.css);
- aaaaa
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011
- Đưa "cẩm nang tuyển sinh 2012" lên mạng
Sáng 13/3, Bộ GD&ĐT đưa toàn bộ thông tin tuyển sinh của 470 trường đại học, cao đẳng lên cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ.
 

http://vietbao.vn/Giao-duc/Dua-cam-nang-tuyen-sinh-2012-len-mang/12965327/202/

@import url(/css/example.css);
- “4 tip” giúp bạn du học “nhẹ tênh”
Ngoài “giắt lưng” một vốn ngoại ngữ dồi dào, bạn còn cần gì nữa nhỉ?
 
- Lệ phí tuyển sinh năm 2012 là 80.000 đ/thí sinh
(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, lệ phí tuyển sinh năm 2012, bao gồm lệ phí ĐKDT và dự thi là 80.000 đồng/thí sinh.
- Thay đổi mã ngành, thí sinh lưu ý tránh nhầm lẫn

Theo quy định mới của Bộ GDĐT, mã ngành đào tạo của các trường ĐH và CĐ sẽ thay đổi toàn bộ trong năm 2012. Mã ngành mới sẽ bao gồm 1 chữ và 6 số thay vì 2 - 3 số như trước đây.

 
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
   kế hoạch tốt nghiệp học kỳ II năm học 2009-2010
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

_____&_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------–¯--------

 

Số :        /TB-ĐHDT

 

Đà Nẵng, ngày       tháng 01   năm 2010

 

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch học kỳ II năm học 2009-2010 của sinh viên hệ đào tạo kỹ sư khóa 2005-2010,

cử nhân đại học khóa 2006-2010 và cao đẳng khóa 2007-2010)

 

 

          Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui số 025/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 và quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ/BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định hiện hành của Trường và kế hoạch năm học 2009-2010, Ban giám hiệu thông báo kế hoạch học kỳ II năm học 2009-2010 đối với các lớp cuối khóa học của hệ kỹ sư, cử nhân đại học và cao đẳng.

Căn cứ biên bản họp triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm 2007 (ngày 23-01-2007 do CTHĐQT chủ trì)

I.             NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN.

1.   Hoàn thành học kỳ cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp.

1.1. Hoàn thành học kỳ cuối khóa.

          Thực hiện theo đúng kế hoạch năm học 2009-2010 (đã được duyệt), kỳ thi KTHP lần 1 và 2 các học phần ở học kỳ cuối khóa, KLTN, được tổ chức  như sau:

      a. Hệ Cử nhân bậc Đại học & Cao đẳng  

·     Thi kết thúc học phần lần 1& 2 tuần 26 ,27 ( từ 25/01/2010 đến 06/02/2010 )

·    Khảo sát Anh văn ngày 07/02/2010

·    Khảo sát Tin học ngày 06/02/2010

·    Khóa luận tốt nghiệp từ tuần 30 đến 38. (Từ 22/02/2010 đến 24/04/2010).

b. Hệ kỹ sư :

·    Thực tập tốt nghiệp  từ tuần 18 đến tuần 23 ( 30/11/2009 đến 09/1/2010).

·    Chấm thực tập tốt nghiệp tuần 24 (11/01/2009)

·    Giao điểm TTTN cho phòng đào tạo ngày 13/01/2010

·    Thực hiện đổ án tốt nghiệp tuần 25 đến 40 (18/01/2010 đến 08/05/2010)

·    Khảo sát Tin học ngày 06/02/2010

·    Khảo sát Anh văn ngày 07/02/2010

c. Bậc Cao đẳng CNTT, Xây dựng và Kế toán

·    Thực tập tốt nghiệp từ tuần 30 đến tuần 38 (22/02/2009 đến 24/04/2010).

·    Chấm thực tập tốt nghiệp tuần 39 (26/04/2010)( cho khối CĐ Kế tóan và CĐ Công nghệ thông tin)

·    Giao điểm TTTN cho phòng đào tạo ngày 03/05/2010

·    Khóa Cao đẳng Xây dựng bảo vệ đồ án tốt nghiệp theo lịch của bậc đại học.

           1.2  Tổng hợp điểm xét danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp

     Trong hai tuần 26-27 từ 25/01/2010 đến 04/02/2010, phòng Đào tạo phối hợp với các khoa lập danh sách đầy đủ điểm các học phần trong các học kỳ và điểm trung bình chung học tập (TBCHT) của từng học kỳ và toàn khóa học đối với bậc cử nhân cho tất cả sinh viên để trình Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp duyệt danh sách đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp.    

1.3. Khóa luận tốt nghiệp (KLTN).

          Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) là một khâu quan trọng trong chương trình đào tạo đại học và cao đẳng, nhằm giúp sinh viên tập vận dụng các kiến thức đã học trong những năm ở trường để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị đến thực tập phù hợp với chuyên ngành học.

          Trên cơ sở kết quả liên hệ gửi sinh viên đến thực tập tại các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo khoa lên kế hoạch thành lập các đoàn thực tập, cử giảng viên hướng dẫn (mỗi giảng viên hướng dẫn không quá số lượng sinh viên theo qui định của trường) gửi về phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng quyết định trước 29/01/2010 ( đối với bậc cử nhân).

Các Khoa và bộ môn chủ trì ngành học phổ biến làm cho sinh viên nắm chắc đề cương KLTN, hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung công việc cụ thể cần làm trong thời gian thực hiện KLTN và hàng tuần giảng viên hướng dẫn phải kiểm tra kết quả thực tập của sinh viên.

          Trên cơ sở đề cương KLTN của khoa, mỗi sinh viên thực tập phải lập kế hoạch thực tập toàn đợt, lịch và nội dung thực tập từng ngày trong mỗi tuần, được giảng viên hướng dẫn ký duyệt để thực hiện và sinh viên phải ghi nhật ký thực tập từng ngày. Cuối mỗi tuần giảng viên hướng dẫn xem nhật ký thực tập của sinh viên, ghi nhận xét và các yêu cầu cần làm trong tuần tới.

          Kết thúc đợt thực hiện KLTN sinh viên phải hoàn thành báo cáo KLTN theo đề cương hướng dẫn của khoa, có nhận xét của lãnh đạo đơn vị sinh viên đến thực tập. Giảng viên hướng dẫn nhận xét đánh giá kết quả thực tập của sinh viên và nếu báo cáo thực tập đạt yêu cầu thì tổ chức tổ chức cho sinh viên báo cáo trước hội đồng bảo vệ KLTN theo qui định của trường.

-         Thời gian nộp báo cáo KLTN về khoa trước 30/04/2010.

-         Bảo vệ KLTN tuần 40-41 ( từ ngày 03/05/2010 đến 15/05/2010).

-         Điểm KLTN các khoa nộp về phòng Đào tạo trước 21/05/2010.

-         Ngày 24/05/2010 họp hội đồng thi và xét CNTN

-         Ngày 30/05/2010 phát bằng tốt nghiệp.

2.   Xét tư cách sinh viên đủ điều kiện hoặc vớt dự thi tốt nghiệp, làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) hoặc làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN).

·      Đối với hệ niên chế những sinh viên năm học cuối không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có điểm TBCHT toàn khóa học và từng học kỳ từ 5 trở lên, số học phần bị điểm dưới 5 không quá 5% tổng số ĐVHT quá trình học tập và không bị nợ các học phần khống chế thì được làm ĐATN.

·      Đối với hệ tín chỉ thì điều kiện để được dự thi, làm khóa luận tốt nghiệp hoặc làm đồ án tốt nghiệp phải thỏa mãn không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có điểm TBCHT toàn khóa học ( theo thang điểm 4 ) từ 2.00 trở lên, số học phần bị điểm F không quá 5% tổng số tín chỉ quá trình học tập và không bị nợ các học phần khống chế thì được dự thi tốt nghiệp hoặc làm ĐATN

·      Sinh viên thiếu chứng chỉ GDTC, GDQP hoặc chưa đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra Tin học và Tiếng Anh (đối với hệ đại học) vẫn được bảo vệ ĐATN, KLTN hoặc dự thi tốt nghiệp.

·      Sinh viên các khóa trước đã được xét vớt dự thi tốt nghiệp nhưng thi tốt nghiệp chưa đạt hoặc vớt làm ĐATN nhưng không được bảo vệ thì phải có đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp, làm khóa luận TN hoặc làm ĐATN lại, có xác nhận của đơn vị công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú về tư cách công dân mới được dự thi tốt nghiệp hoặc làm ĐATN vào đợt I năm 2010.

·      Sinh viên phải nộp đầy đủ học phí còn nợ (nếu có), lệ phí làm ĐATN, KLTN hoặc thi tốt nghiệp và bổ sung hồ sơ sinh viên theo yêu cầu của phòng Công tác HSSV mới được dự phụ đạo và thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ KLTN, ĐATN.)

·      Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp (HĐT&XCNTN) họp xét điều kiện làm KLTN vào 05/02/2010 và xét tư cách dự thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ cử nhân cao đẳng vào ngày 16/04/2010.

·      Khoa Xây dựng tổ chức giao nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày thứ Hai 18/01/2010, Khoa Kiến trúc tổ chức giao nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp cho sinh viên vào ngày thứ Hai 11/01/2010.

·      Hai tuần sau khi giao ĐATN hoặc KLTN cho sinh viên, các khoa phải gửi về phòng đào tạo danh sách Giảng viên hướng dẫn, Sinh viên thực hiện và tên đề tài để Phòng đào tạo công khai trên mạng theo đúng yêu cầu của Bộ.

3.   Kiểm tra trình độ Anh văn, Tin học (đối với sinh viên hệ đại học).

·      Kiểm tra trình độ Anh văn vào ngày Chủ Nhật 07/02/2010 do khoa Ngoại ngữ phụ trách. Sinh viên chỉ kiểm tra kiến thức Tiếng Anh chung (General English) tương đương trình độ B theo đề cương được Ban giám hiệu phê duyệt..

·      Kiểm tra trình độ Tin học vào ngày thứ bảy 06/02/2010 do khoa Công nghệ thông tin phụ trách theo đề cương được Ban giám hiệu phê duyệt.

·      Sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B trở lên do Trung tâm Ngoại ngữ trường ĐH Duy Tân cấp không quá 18 tháng (cấp sau 01/11/2008) hoặc có chứng chỉ TOEIC từ 400 điểm trở lên được miễn kiểm tra Tiếng Anh.

·      Sinh viên có chứng chỉ B, C Tin học (cấp sau ngày 01/11/2008 ), chứng chỉ Kỹ thuật viên tin học do trường ĐH Duy Tân cấp hoặc có bằng Trung cấp Tin học được miễn kiểm tra phần Tin học.

·      Từ 05/04/2010 đến 10/04/2010: Các Khoa tổng hợp tất cả các chứng chỉ GDTC-GDQP-Tin-Ngoại ngữ của những sinh viên cuối khóa bậc đại học gửi cho phòng Đào tạo kiểm tra (theo mẫu).

II.          KHỐI LƯỢNG ĐVHT  và TÍN CHỈ CỦA CÁC HÌNH THỨC TỐT NGHIỆP.

1.     Thi tốt nghiệp về kiến thức khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

          a/ Hệ kỹ sư ngành Xây dựng khóa 2005-2010, cử nhân đại học khóa 2006-2010

-         Khối kinh tế : Nội dung thi có khối lượng 04 Tín chỉ, cấu trúc từ 2 học phần của môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin.

-         Khối Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Xây dựng : Nội dung thi có khối lượng 04 Tín chỉ, cấu trúc từ các học phần của hai môn Triết học và Chủ nghĩa Xã hội khoa học.

           b/ Hệ cử nhân cao đẳng.      

Nội dung thi có khối lượng 02 Tín chỉ, cấu trúc từ các học phần của môn Lịch sử Đảng CSVN và Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ cao đẳng.

2.     Thi tốt nghiệp về kiến thức chuyên môn và làm KLTN.

          a/ Với hệ cử nhân đại học KLTN được thực hiện theo khung chương trình đào tạo.

          b/ Với hệ kỹ sư:

          + Ngành Xây dựng ĐATN có khối lượng 15 ĐVHT

          + Ngành kiến trúc ĐATN có khối lượng 20 ĐVHT

          c/ Hệ cử nhân cao đẳng

-         Ngành Cao đẳng xây dựng KLTN 2 tín chỉ

-         Ngành Cao đẳng Kế toán và Cao đẳng Tin học, phần thi tốt nghiệp về kiến thức chuyên môn gồm 2 phần là :

·        Kiến thức cơ sở : 2 tín chỉ       

·    Kiến thức chuyên ngành : 2 tín chỉ

         

          Khoa Lý luận chính trị phân công giảng viên biên soạn nội dung ôn tập của các phần kiến thức tốt nghiệp theo thông báo này trình Hiệu trưởng duyệt trước 25/01/2009 để kịp công bố cho sinh viên trước khi thực hiện KLTN.

III.        LỊCH THI, CHẤM THI TN, BẢO VỆ KLTN, ĐATN VÀ XÉT CÔNG NHẬN TN.

1.     Phụ đạo và ôn thi tốt nghiệp.

-       Thời lượng phụ đạo :

·      Đối với hệ đại học 9 giờ đối với phần kiến thức Marx - Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

·      Đối với hệ cử nhân cao đẳng : 06 giờ đối với mỗi phần KTCS và KTCN, 06 giờ đối với phần kiến thức Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

-       Thời gian phụ đạo :

·      Phụ đạo phần Khoa học MLN & TTHCM cho cả đại học và cao đẳng từ 03/05/2010 đến 06/05/2010.

·      Phụ đạo phần KTCS và chuyên ngành cho khối CĐ Tin và CĐ Kế toán từ 26/04/2010 đến 29/04/2010.

          Thời gian còn lại trước ngày thi tốt nghiệp, sinh viên dự thi tự ôn tập.

-       Các khoa quản lý sinh viên, khoa lý luận chính trị phối hợp với phòng Đào tạo bố trí địa điểm và thời khóa biểu phụ đạo thông báo cho sinh viên dự thi biết trước ngày 22/04/2010.

2.     Thi và chấm thi tốt nghiệp.

          a/ Lịch thi tốt nghiệp :

-       Chiều thứ Sáu 07/05/2010: Khối Cao đẳng Tin và Cao đẳng Kế toán thi phần KTCN, thời gian làm bài 180 phút.

-       Chiều thứ Bảy 08/05/2010 : Khối Cao đẳng Tin và Cao đẳng Kế toán thi phần KTCS, thời gian làm bài 180 phút

-       Chiều Chủ Nhật 09/05/2010 : Thi phần kiến thức MLN&TTHCM, thời gian làm bài 120 phút với hệ đại học (kể cả kỹ sư Xây dựng và Kiến trúc) và 90 phút với hệ cao đẳng.

          b/ Chấm thi tốt nghiệp.

-       Chấm thi tốt nghiệp môn Khoa học Marx – Lenin thực hiện từ chiều ngày thứ Hai 10/05/2010 đến hết ngày thứ tư 13/05/2010.

-       Chấm thhi môn KTCS và KTCN của khối CĐ Tin và CĐ Kế toán từ 10/05/2010 đến 13/05/2010.

3.     Làm và bảo vệ KLTN, ĐATN.

-       Sinh viên hoàn thành KLTN và nộp về khoa hạn cuối ngày 30/04/2010.

-       Chấm sơ khảo KLTN từ 30/04/2010 đến 03/05/2010.

-       Bảo vệ KLTN từ 04/05/2010 đến 19/05/2010.

4.     Xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp.

          - Sinh viên đủ các điều kiện sau đây thuộc diện xét công nhận tốt nghiệp :

¨ Sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN, KLTN hoặc dự thi tốt nghiệp và có điểm các môn thi tốt nghiệp, hoặc bảo vệ KLTN hoặc ĐATN từ điểm 5 trở lên. Không còn học phần nào < 5 (đối với hệ niên chế).

¨ Sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN, KLTN hoặc dự thi tốt nghiệp và có điểm các môn thi tốt nghiệp, hoặc bảo vệ KLTN hoặc ĐATN không bị điểm F và không có học phần nào trong quá trình học tập bị điểm F (đối với hệ tín chỉ).

¨ Được xếp loại đạt ở kỳ thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

¨ Có các chứng chỉ GDTC, GDQP.

¨ Trình độ Anh văn và Tin học đạt yêu cầu hoặc có các văn bằng hoặc chứng chỉ cho phép miễn khảo sát Anh văn, Tin học.

          - Các chứng chỉ GDQP, GDTC, Anh văn, Tin học do trường ĐH Duy Tân cấp, sinh viên phải photocopy kèm bản chính xuất trình tại văn phòng khoa. Các văn bằng, chứng chỉ do ngoài trường cấp bản sao phải qua công chứng. Các khoa lên bảng tổng hợp danh sách sinh viên có các văn bằng chứng chỉ theo mẫu của phòng Đào tạo, có chữ ký của người lập bảng và Trưởng khoa gửi về phòng Đào tạo kèm các bản photocopy trước 10/04/2010. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ cấp chứng chỉ của các Trung tâm trong Trường và báo cáo với Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp.

          - Hạn cuối đến ngày 22/05/2010 các khoa và phòng Đào tạo hoàn thành bảng tổng hợp kết quả học tập toàn khóa học, điểm các học phần thi tốt nghiệp (gồm điểm KLTN, điểm môn thi tốt nghiệp). Sơ bộ xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp ( Mẫu TN3)

          - Ngày 24/05/2010 họp Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp       

-Ngày 30/05/2010 tổ chức lễ bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

(Các khóa liên thông có kế hoạch riêng)kế hoạch, nội dung công v trách nhiệm giám sát kiểm tra việc thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận :

- HĐQT (để báo cáo)

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo thực hiện)

-Lãnh đạo các khoa và bộ môn M-L.

- Các phòng Đào tạo, KH-TC, CTHSSV.

- Ban Thanh tra.

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ths. Lê Nguyên Bảo

 

 

      Danh sách file đính kèm:
       - Kế hoạch đào tạo năm học 2009-2010 có đã diều chỉnh.xls

  Thông tin các kế hoạch đào tạo khác
       Kế hoạch đào tạo năm học 2009-2010 có đã diều chỉnh (02/01/2010)
       KÊ HOẠCH 2008-2009 (09/04/2009)