HOME REGULATIONS NEWS STAFF FEEDBACK SEARCH
** Chào mừng các bạn đến với phòng Đào tạo - Đại học Duy Tân **
Tiếng Việt :: English
About Academic Affairs Department
Enrollment
Graduation
Trainning Schedules
CURRICULA
Timetable
Exam List
Study Achievement
Partners
Announcement
Study Meterials
Extra activities
 
News
-
-
-
-@import url(/css/example.css);
-
-@import url(/css/example.css);
- hướng dẫn đánh giá trình độ ngoại ngữ cho học viên cao học
-@import url(/css/example.css); @import url(/css/example.css);
 
ANNOUNCEMENT
   LỊCH NGHỈ HÈ (07/06/2009)
  

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

PHÒNG ĐÀO TẠO

___˜&™___

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----šµ›-----

 

 

Đà Nẵng, ngày   02   tháng 07   năm 2009.

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ hè)

 

Kính gửi lãnh đạo các Khoa

 

Sinh viên các khóa chính qui học ban ngày bắt đầu nghỉ hè từ ngày 06-07-2009 và bắt đàu học lại từ ngày 03-08-2009.Sinh viên các khóa liên thông học ban đêm nghỉ hè từ ngày 15-07-2009 đến 15-08-2009.

Các khóa 13 và 14 sẽ thi Anh văn không chuyên và Tin đại cương –Tin ứng dụng từ ngày 05-08-2009 đến ngày 09-08-2009.

Sinh viên xem lịch thi  và thời khóa biểu cụ thể trên website của phòng Đào tạo:

http://pdaotao.duytan.edu.vn

hoặc trên website của các Khoa:

 

Kế toán:                                              http://kketoan.duytan.edu.vn

 

QTKD:                                               http://kqtkd.duytan.edu.vn

 

CNTT:                                               http://kcntt.duytan.edu.vn

 

Xây dựng:                                          http://kxaydung.duytan.edu.vn

 

Kiến trúc:                                           http://kkientruc.duytan.edu.vn

 

Du lịch:                                               http://kdulich.duytan.edu.vn

 

XHNV:                                               http://kxhnv.duytan.edu.vn

 

Đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên.

  Announcements other
       KHÔNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH (06/11/2009)
       LỊCH BÁO GIẢNG MÔN Đường Lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (05/18/2009)
       LỊCH BÁO GIẢNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (05/18/2009)
       Lịch báo giảng : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin 2 (05/18/2009)
       ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2008 - 2009 (04/15/2009)